NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

CÁC NHÂN VẬT HƯ CẤU TRONG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

( 03-12-2016 - 03:55 AM ) - Lượt xem: 627

Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã dựa vào các ghi chép của sử sách mà chủ yếu là Tam Quốc chí của Trần Thọ và được Bùi Tùng Chi chú giải cộng thêm với sự thu thập từ các truyền thuyết, các dã sử, câu chuyện dân gian và hư cấu thêm theo nguyên tắc "bảy phần thực, ba phần hư". Rất nhiều nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa đã được sử sách xác nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhân vật chưa thể kiểm chứng bằng chính sử.

Dưới đây là danh sách các nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Thời đại Tam Quốc theo La Quán Trung bắt đầu từ năm 183 với cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng cho đến khi Tư Mã Viêm thống nhất ba nước vào năm 280, mặc dù hình thế 3 nước chỉ hình thành vào năm 220 khi Tào Phi phế Hán Hiến Đế để lên ngôi vua, hay ít ra là cục diện cơ bản hình thành sau trận Xích Bích.
Tiểu thuyết này là một thiên trường lịch sử với hàng loạt nhân vật xoay quanh các trận chiến hào hùng, La Quán Trung đã dựa vào các ghi chép của sử sách mà chủ yếu là Tam Quốc chí của Trần Thọ và được Bùi Tùng Chi chú giải cộng thêm với sự thu thập từ các truyền thuyết, các dã sử, câu chuyện dân gian và hư cấu thêm theo nguyên tắc "bảy phần thực, ba phần hư". Rất nhiều nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa đã được sử sách xác nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhân vật chưa thể kiểm chứng bằng chính sử.
Danh sách chi tiết:
Hồi 1:
Trình Viễn Chí, tướng Khăn vàng, bị Quan Vũ giết
Đặng Mậu, tướng của Trình Viễn Chí, bị Trương Phi giết
Hồi 2:
Cao Thăng (高昇), tướng giặc khăn vàng bị Trương Phi giết.
Nghiêm Chánh (嚴政), tướng giặc khăn vàng, người đã giết thủ lĩnh của mình là Trương Bảo rồi đầu hàng quân Hán
Tôn Trọng (孫仲), tướng của giặc khăn vàng, bị Lưu Bị bắn hạ.
Hàn Trung, tướng của giặc khăn vàng, bị ba anh em Lưu Quan Trương bắn chết.
Hồi 5:
Pháo Trung (鮑忠), em của Pháo Tín bị Hoa Hùng giết
Du Thiệp (俞涉), tướng của Viên Thuật, bị Hoa Hùng giết
Phan Phụng (潘鳳), tướng của Hàn Phức, bị Hoa Hùng giết
Mục Thuận (穆順), tướng của Trương Dương bị Lã Bố hạ
Phương Duyệt (方悅), tướng của Vương Khuông, bị Lã Bố hạ
Ngô An Quốc (武安國), tướng của Khổng Dung, bị Lã Bố chém gãy tay
Triệu Xầm, tướng của Đổng Trác
Hồi 8:
Điêu Thuyền, giai nhân tuyệt sắc, con nuôi của Vương Doãn
Hồi 10:
Lý Biệt (李別), cháu của Lý Thôi, người đã báo cáo lại cho Lý Thôi chuyện Phàn Trù tha cho Hàn Toại, sau bị Hứa Chử chém
Hồi 11:
Tôn Bảo (宗寶), tướng của Khổng Dung, sử dụng một cây giáo, sau bị Quản Hợi dư đảng giặc khăn vàng chém chết, theo đó khi Quản Hợi múa đao tế ngựa nhảy thẳng vào đánh Khổng Dung thì Tôn Bảo, vác giáo nhảy ra địch, được vài hiệp bị Quản Hợi chém chết
Hồi 13:
Thôi Dũng (崔勇), tướng của Quách Dĩ, bị Từ Hoảng giết chết sau một hiệp đấu
Hồi 14:
Lý Thiêm, cháu của Lý Thôi, bị Hứa Chử giết cùng với Lý Biệt
Tuân Chính (荀正), phó tướng của Kỉ Linh, bị Quan Vũ giết
Hồi 15:
Trần Hoành (陳橫), tướng của Lưu Do, sau bị Tưởng Khâm giết
Hồi 17:
Vương Hậu (王垕), nhân viên phụ trách lương thảo của Tào Tháo, bị Tào Tháo "mượn" đầu để trấn an lòng quân
Hồi 19:
Lưu An (劉安), thợ săn
Hồi 23:
Trần Khánh Đồng, người hầu trong nhà của Đổng Thừa, người đã vì bất mãn nên đã đi tố giác âm mưu của Đổng Thừa hành thích Tào Tháo
Vân Anh (雲英), người nữ hầu của Đổng Thừa, đồng mưu với Trần Khánh Đồng
Hồi 27:
Đỗ Viễn, dư đảng Khăn vàng, bị Liêu Hóa giết
Hồ Hoa (胡華), cha Hồ Ban
Khổng Tú, tướng trấn cửa Đông Linh của Tào Tháo, bị Quan Vũ hạ
Hàn Phúc, thái thú Lạc Dương, bị Quan Vũ
Mạnh Thản, phó tướng của Hàn Phúc, bị Quan Vũ hạ
Biện Hỉ, tướng phòng thủ Phí Thủy Quan, bị Quan Vũ giết
Phổ Tĩnh, nhà sư giúp đỡ Quan Vũ phá kế hoạch của Biện Hỉ
Vương Trực, thái thú Huỳnh Dương, bị Quan Vũ giết
Hồ Ban, bộ tướng của Vương Trực, con Hồ Hoa
Tần Kỳ, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, bị Quan Vũ hạ
Hồi 28:
Bùi Nguyên Thiệu (裴元紹), dư đảng Khăn vàng, bị Triệu Vân giết
Chu Thương (周倉), hộ vệ của Quan Vũ
Quách Thường (郭常), người đã bảo vệ ngựa Xích Thố cho Quan Vũ khỏi bị trộm
Quan Định (關定), cha của Quan Bình, người đã gửi gắm Quan Bình cho Quan Vũ
Quan Ninh (關寧), anh trai của Quan Bình.
Hồi 30:
Tân Minh (辛明), tướng của Viên Thiệu, người được lệnh đem năm vạn quân đi cứu Lê Dương, đi ngay trong đêm
Hồi 32:
Uông Chiêu (汪昭), tướng của Viên Đàm, bị Từ Hoảng chém chết sau vài hiệp đấu
Sầm Bích (岑璧), tướng của Viên Đàm, bị Lữ Khoáng chém chết sau vài hiệp đấu
Hồi 33:
Bành An (彭安), tướng của Viên Đàm, bị Từ Hoảng chém chết sau vài hiệp đấu
Hồi 34:
Trương Vũ (張武), thủ lĩnh sơn tặc ở Giang Hạ, bị Triệu Vân đâm chết sau chưa đầu 3 hiệp đấu. Trương Vũ chính là người chủ đầu tiên của ngựa Đích Lô (sau bị Triệu Vân đoạt và dâng cho Lưu Bị)
Trần Tôn (陳孫), thủ lĩnh sơn tặc ở Giang Hạ, bị Trương Phi đâm chết khi định đoạt lại ngựa Đích Lư
Hồi 41:
Hạ Hầu Ân (夏侯恩), đới đao hộ vệ của Tào Tháo, bị Triệu Vân giết
Thuần Vu Đạo (淳于導), bộ tướng của Tào Nhân, bị Triệu Vân giết
Yến Minh (晏明), bộ tướng của Tào Hồng, bị Triệu Vân giết
Trung Tấn (鐘縉), bộ tướng Hạ Hầu Đôn, bị Triệu Vân giết
Trung Thân (鐘紳), bộ tướng Hà Hậu Đôn, bị Triệu Vân giết
Hồi 45:
Sái Huân (蔡塤), em trai của Sái Mạo, bị Cam Ninh bắn tên giết chết
Sái Hòa (蔡和), em Sái Mạo, trá hàng Đông Ngô
Sái Trung (蔡中), em Sái Mạo, trá hàng Đông Ngô
Hồi 52:
Lưu Hiền (劉賢), con trai của Lưu Độ
Hình Đạo Vinh (邢道榮), đại tướng của Lưu Độ, một viên tướng được Lưu Hiền giới thiệu là sức địch muôn người, sử dụng búa khai sơn. Sau bị Triệu Vân giết
Pháo Long (鮑隆), Quản quân Hiệu úy dưới trướng của Triệu Phạm, xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương, từng bắn giết được hai con hổ một lúc, cậy mình có sức khoẻ, sau bị Triệu Vân giết
Trần Ứng (陳應), Quản quân Hiệu úy dưới trướng của Triệu Phạm, xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương, có tài lao đinh ba, sau bị Triệu Vân giết
Hồi 53:
Củng Chí (鞏志), quân sư của Kim Toàn, sau đầu hàng Lưu Bị
Dương Linh (楊齡), tướng của Hàn Huyền, bị Quan Vũ giết sau chưa đầy ba hiệp
Giả Hoa, tướng của Tôn Quyền
Qua Định (弋定), người cùng làng với Thái Sử Từ, và làm thủ hạ cho Thái Sử Từ
Hồi 57:
Hoàng Khuê (黃奎), Thị lang (侍郎), mưu phản với Mã Đằng để giết Tào Tháo
Lý Xuân Hương (李春香), vợ của Hoàng Khuê
Miêu Trạch (苗澤), em vợ Hoàng Khuê, thông dâm với Lý Xuân Hương
Hồi 58:
Chung Tấn (鐘進), em của Chung Do, bị Bàng Đức chém chết
Tào Vinh (曹永), bộ tướng của Tào Nhân, bị Bàng Đức chém chết
Hồi 61:
Chu Thiện (周善), tướng của Tôn Quyền, cải trang sang Thục để dụ Tôn Thượng Hương đem A Đẩu về Ngô, sau bị lộ và bị Trương Phi giết
Hồi 62:
Tử Hư Thượng nhân (紫須上人), một dị nhân núi Cẩm Bình biết trước được số sinh, tử, quý, tiện cho người ta
Hồi 67:
Xương Kỳ (昌奇), phó tướng của Dương Nhiệm bị Hạ Hầu Uyên giết sau ba hiệp.
Dương Tùng (楊松), quân sư của Trương Lỗ, ghen ghét và gièm pha Mã Siêu
Dương Vệ (楊柏), tướng của Trương Lỗ, em của Dương Tùng
Hồi 70:
Hạ Hầu Đức (夏侯德), cháu của Hạ Hầu Uyên, bị Nghiêm Nhan chém
Hồi 71:
Mộ Dung Liệt (慕容烈), bộ tướng của Văn Sính, bị Triệu Vân giết
Tiêu Bính (焦炳), tướng của Ngụy, bị Triệu Vân giết
Hồi 73:
Địch Nguyên (瞿元), bộ tướng của Tào Nhân, bị Quan Bình giết
Hạ Hầu Tồn (夏侯存), bộ tướng của Tào Nhân, bị Quan Vũ giết sau một hiệp đấu
Hồi 80:
Tổ Bật (祖弼), quan giữ ấn tín của Hán Hiến Đế
Hồi 82:
Lý Dị, bộ tướng của Tôn Hoàn, Tôn Hoàn cho rằng Lý Dị có sức khoẻ muôn người không địch nổi, sử dụng một cây búa. Bị Quan Hưng giết
Tạ Tinh, bộ tướng của Tôn Hoàn, Tôn Hoàn cho rằng Tạ Tinh có sức khoẻ muôn người không địch nổi bị Trương Bào giết
Đàm Hùng (譚雄), bộ tướng của Tôn Hoàn bị Quan Hưng bắt và giết
Thôi Vũ (崔禹), bộ tướng của Chu Nhiên, bị Trương Bào bắt sống sau một hiệp đấu
Hồi 83:
Sử Tích, bộ tướng của Phan Chương, bị Hoàng Trung giết sau ba hiệp
Hạ Tuân (夏恂), bộ tướng của Hàn Đương, bị Trương Bào đâm chết.
Chu Bình (周平), em trai của Chu Thái, bị Quan Hưng đâm chết
Hồi 84:
Thuần Vu Đan (淳于丹), bộ tướng của Lục Tốn
Hồi 87:
Quan Sách (關索), con thứ 3 của Quan Vũ
Ngạc Hoán (鄂煥), bộ tướng của Cao Định, Ngạc Hoán mình cao chín thước, mặt mũi hung ác, dùng chiếc phương thiên kích, có sức khoẻ muôn người khôn địch. Ngạc Hoán bị quân Thục gài mưu lợi dụng đã đâm chết cả Ung Dĩ và Chu Bao. Sau được quân Thục phong cho làm nha tướng của Cao Định
Kim Hoàn Tam Kết (金環三結), tướng của Mạnh Hoạch bị Triệu Vân giết
Đổng Trà Na (董荼那), tướng của Mạnh Hoạch, sau bị Mạnh Hoạch xử tử
A Hội Nam (阿會喃), tướng của Mạnh Hoạch, sau bị Mạnh Hoạch xử tử
Mang Nha Trường (忙牙長), tướng của Mạnh Hoạch, người đã chiến thắng Vương Bình trong một cuộc dụng độ, sau bị Mã Đại giết
Hồi 89:
Đóa Tư (朵思大王), Động chúa động Thứu Long (禿龍洞)
Mạnh Ưu, em trai của Mạnh Hoạch, sau cùng anh đầu hàng quân Thục
Mạnh Tiết, anh trai ruột của Mạnh Hoạch, một ẩn sĩ, bất mãn với Mạch Hoạch nên xa lánh thế sụ.
Dương Phong (楊鋒), chúa động Ngân Dã, có trong tay 3 vạn quân mặc thiết giáp, giỏi nghề trèo non vượt suối, tự giới thiệu là có năm con tinh thông võ nghệ, người nào cũng mình beo dáng hổ, tướng giữ sức mạnh, Dương Phong còn có ba chục cô gái Man, múa đao che mộc cực giỏi, người nào cũng xõa tóc, đi chân không. Sau này Dương Phong bắt Mạnh Hoạch nộp cho Gia Cát Lượng
Hồi 90:
Đái Lai Động chúa (帶來洞主), em của Chúc Dong
Chúc Dong phu nhân (祝融夫人), vợ Mạnh Hoạch
Mộc Lộc (木鹿大王), động chúa Bàn Xà động (八納洞)
Ngột Đột Cốt (兀突骨), vua nước Ô Qua (烏戈國)
Sĩ An, tướng của Ngột Đột Cốt
Hề Nê, tướng của Ngột Đột Cốt
Hồi 91:
Trương Thao (張韜), người cận thần của Quách quý phi
Hồi 92:
Hàn Đức (韓德), võ tướng của Tào, bị Triệu Vân giết
Hàn Anh (韓瑛), con cả của Hàn Đức, bị Triệu Vân giết
Hàn Giao (韓瑤), con thứ của Hàn Đức, bị Triệu Vân giết
Hàn Quỳnh (韓瓊), con Hàn Đức, bị Triệu Vân giết
Hàn Kỳ (韓琪), con Hàn Đức, bị Triệu Vân giết
Phan Toại (潘遂), bộ tướng của Hạ Hầu Mậu bị Triệu Vân đánh cho bỏ chạy
Đổng Hy (董禧), bộ tướng của Hạ Hầu Mậu, bị Quan Hưng giết.
Tiết Tắc (薛則), bộ tướng của Hạ Hầu Mậu, bị Trương Bào giết
Bùi Tự (薛則), quân của Thục, giả danh là bộ tướng tâm phúc của Hạ Hầu Mậu, chuyên đi truyền tin, sau bị Khương Duy vạch trần
Thôi Lượng (崔諒), Thái thú quận An Định
Dương Lăng (楊陵), Thái thú quận Nam An, em trai của Dương Phụ
Hồi 94:
Triệt Lý Cát (徹里吉), Vua Tây Khương
Nhã Đan (雅丹), Thừa tướng Văn của Tây Khương
Việt Cát (越吉), Nguyên soái võ của Tây Khương
Hàn Trinh (韓禎), tướng Thục phòng thủ ải Tây Bình
Hồi 95:
Tô Ngung (蘇顒), bộ tướng của Quách Hoài bị Triệu Vân giết
Vạn Chính (萬政), bộ tướng của Quách Hoài, bị Triệu Vân bắn một phát tên ngã lăn xuống khe núi. Sau đó Triệu Vân chỉ cảnh cáo và tha chết cho.
Trần Tạo (陳造), tướng nhà Ngụy của Tào Chân, bị Mã Đại chém chết
Hồi 96:
Trương Phổ (張普), bộ tướng của Tào Hưu bị Từ Thịnh đánh cho bỏ chạy sau vài hiệp, sau bị Chu Hoàn chém chết.
Tiết Kiều (薛喬), bộ tướng của Tào Hưu bị Toàn Tôn của Ngô đánh bại phải bỏ chạy
Hồi 97:
Tạ Hùng (謝雄), tướng Thục, tỳ tướng của Khổng Minh, bị Vương Song hạ sau chưa đầy ba hiệp
Cung Khởi (龔起), tướng Thục, tỳ tướng của Khổng Minh, bị Vương Song hạ nhanh chóng
Hồi 100:
Tần Lương (秦良), tướng của Ngụy, phó tướng của Tào Chân, bị Liêu Hóa giết sau một trận phục kích
Cẩu An (苟安), bộ tướng của Lý Nghiêm
Hồi 102:
Sầm Uy (岑威), tướng của Ngụy, phụ trách dẫn quân dắt trâu ngựa gỗ vận lương của quân Ngụy
Trịnh Văn (鄭文), tướng của Ngụy, trá hàng bị Khổng Minh phát hiện nên tương kế tựu kế để đánh bại Tư Mã Ý sau đó chém Trịnh Văn
Tần Minh em ruột của Tần Lãng, bị Trịnh Văn chém chết
Hồi 103:
Trương Cầu (張球), bộ tướng của Mãn Sủng, lập công lớn trong việc đánh bại quân Ngô do Gia Cát Cẩn chỉ huy
Hồi 106:
Bùi Cảnh (裴景), Tả Đô đốc của quân Ngụy trong chiến dịch tấn công Công Tôn Uyên
Cứu Liên (仇連), Hữu Đô đốc của quân Ngụy trong chiến dịch tấn công Công Tôn Uyên
Hồi 107:
Phan Cử (潘舉), bộ tướng của Tào Sảng, giữ cửa thành
Hồi 109:
Vương Thao (王韜), chủ bộ của quân Tư Mã Chiêu, khi Tư Mã Chiêu bị vây, Vương Thao tham mưu cho Tư Mã Chiêu bắt chước người xưa làm lễ cầu khấn nước, quả nhiên linh nghiệm
Hồi 110:
Cát Ung (葛雍), tướng của Vô Kỳ Niệm, bị Đặng Ngải
chém sau chưa đầy một hiệp
Tống Bạch (宋白), quan huyện của Thận Huyện, khi Vô Kỳ Kiệm chạy đến đây, ông ta mở cửa thành tiếp vào, mở tiệc khoan đãi. Khi Vô Kỳ Kiệm say quá, Tống Bạch sai người giết chết, rồi đem đầu đến nộp quân Ngụy
Trương Minh (張明), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
Hoa Vĩnh (花永), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
Lưu Đạt (劉達), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
Chu Phương (朱芳), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
Hồi 111:
Bào Tố (鮑素), tướng nhà Thục đóng quân tại trại ở hang núi Kỳ Sơn, bị Trần Thái đánh vỡ, chết trận
Hồi 112:
Vương Chân (王真), bộ tướng của Tư Mã Vọng, bị tướng Thục là Phó Thiêm bắt sống sau 10 hiệp đấu và bị quân Thục đâm chết
Lý Bằng (李鵬), bộ tướng của Tư Mã Vọng, bị tướng Thục là Phó Thiêm rút một cây quất sắt bốn ngạnh vút một quất vào giữa mặt nên bậc nổ con ngươi ra ngoài, chết ngả xuống ngựa.
Tăng Tuyên (曾宣), bộ tướng của Gia Cát Đản, sau đầu hàng quân Ngụy, Tăng Tuyên phụ trách giữ cửa thành bèn dâng cửa bắc, mở toang cửa cho quân Ngụy kéo vào
Hồi 113:
Trịnh Luân (鄭倫), phó tướng của Đặng Ngải, bị Liêu Hóa giết trong một trận phục kích
Đảng Quân (黨均), quân sư của Đặng Ngải, Đảng Quân xin đi vào Thục để ly gián nước Thục. Đặng Ngải sai Đảng Quân mang vàng ngọc, châu báu vào Thành Đô, kết liên với Hoàng Hạo, nói phao lên rằng Khương Duy có bụng oán thiên tử, không bao lâu tất về hàng Ngụy. Hậu chủ lập tức sai người đi gấp đòi Khương Duy về triều
Hồi 115:
Vương Quán (王灌), bộ tướng của Đặng Ngải, người bày kế cho Đặng Ngải
Đặng Đôn (鄧敦), quan nhà Ngụy là Tiền tướng quân vì kiến nghị không hợp ý với Tư Mã Chiêu nên đã bị chém
Hồi 116:
Lưu Tốn (盧遜), tướng của Thục phòng thủ tại ải Nam Trịnh vì đắc thắng đuổi theo Chung Hội nên đã bị Tuân Khải bắn tên giết chết
Hồi 117:
Lý phu nhân (李氏), vợ của Mã Mặc tướng giữ thành Giang Du, khi Mã Mặc đầu hàng Lý phu nhân đã tự thắt cổ chết để bày tỏ sự trung liệt với nhà Thục
Hồi 118:
Thôi phu nhân (崔氏), vợ của Lưu Thầm (con Lưu Thiện), tự tử theo chồng để bày tỏ tấm lòng trung liệt
Hồi 119:
Trương Tiết (張節), Hoàng môn thị lang (黃門侍郎) của Ngụy, người phản đối Tư Mã Viêm soán ngôi Ngụy nên đã bị Tư Mã Viêm đánh chết.

Các Bài viết khác